Прием след завършен 4 клас.

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Информация за окончателното разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица.

Окончателно разпределение по езици


 

Има едно освободено място.

Уведомяваме следващия по низходящ ред ученик (в класирането), че записването е в стая "Секретариат" от 9:00 до 16:00 часа.

Необходими документи:

 • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
 • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

 

Скъпи ученици, уважаеми родители,

След второ класиране в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" са записани 156 бъдещи петокласници и с това дейностите по осъществяването на план-приема приключват.

Ръководството на СМГ поздравява всички новоприети ученици и им пожелава много незабравими мигове, редица успехи и победи и безброй усмивки в нашето училище!

Информация за окончателното класиране и разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица.

Окончателно разпределение по езици

 


Скъпи ученици, уважаеми родители,

След второ класиране в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" са записани 156 бъдещи петокласници и с това дейностите по осъществяването на план-приема приключват.

Ръководството на СМГ поздравява всички новоприети ученици и им пожелава много незабравими мигове, редица успехи и победи и безброй усмивки в нашето училище!

Информация за окончателното класиране и разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица.

Окончателно разпределение по езици

 


Има седем незаети места.

Уведомяваме следващите по низходящ ред ученици (в класирането), че трябва за се запишат до 26.06.2019 г., от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. "Васил Левски").

Необходими документи:

 • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
 • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

 

Протокол за класиране

*В най-дясната колона може да видите езика, който съответният ученик ще изучава.

Записване на приетите на Първо класиране – необходими документи:

 • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
 • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Срок за записване приетите на Първо класиране: на 18.06.2019 г., на 20.06.2019 г. и на 21.06.2019 г., в стая №2 от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа.


Още информация относно приема може да видите по-долу.

Може да проверите точките на състезателите от математическите състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ.

проектотаблица


Представяме Ви документите, които са необходими за участие в приема след IV (4.) клас за учебна 2019-2020 година, като Ви съветваме да ги изтеглите и попълните предварително (документите може да получите и на място в Стая 2 в СМГ):

> Заявление-1;

> Заявление-2 и Декларация;

> копие на удостоверението за завършен начален етап
или за учениците от училища на чужди държави – съответната служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

> само за ученици от друга област – копия от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, участващи в приема.


ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО И ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ НА МЕСТА, УТВЪРДЕНИ С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС НА СМГ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

1. Подаване на документи за участие в приема:

 • заявление (по образец) за участие в приема в V клас
 • само за ученици от друга област – копия от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, участващи в приема
 • копие на удостоверението за завършен начален етап или съответната служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави
 • декларация от родителите на учениците, които не желаят техните резултати да бъдат обявявани публично
 • при нужда и на Заявление до Директора за ползване на резултата от друго математическо състезание, ако ученикът не се е явил на НМС „Питагор“:
 • от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г., включително, от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа
 • в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. „Васил Левски”)

2. Публикуване в сайта на СМГ на проектотаблица с точките на състезателите от математическите състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ

 • до 09.06.2019 г.

3. Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава)

 • от 10.06.2019 г. до 11.06.2019 г., включително, от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа
 • на 12.06.2019 г. от 09:00 до 13:00 часа
 • в Стая "Секретариат" в СМГ

4. Класиране на ученици за записване в V клас в СМГ и Записване на приетите ученици (съгласно график, утвърден със Заповед на Министерство на образованието и науката №РД09-895/29.03.2019г.), както следва:

 • Оповестяване на Първо класиране: на 13.06.2018 г. след 17:30 часа
 • Записване приетите на Първо класиране с оригинала на  удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и  оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата: на 18.06.2019 г., на 20.06.2019 г. и на 21.06.2019 г., от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа
 • Оповестяване на сайта на училището броя на незаетите места: на 21.06.2019 г. след 17:30 часа
 • Уведомяване следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места (Второ класиране): до 25.06.2019 г.
 • Записване следващите приети по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места (от Второ класиране) с оригинала на  удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и  оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата: до 26.06.2019 г., от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. „Васил Левски”)

5. За близнаци или тризнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането, в срок до 10.07.2019 г. подаване на следните документи:

 • Заявление за кандидатстване с посочено желание
 • Само за ученици от друга област – копие на служебна бележка с резултати от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката от календара на МОН през съответната учебна година
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование, съответно служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави
 • Актове за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите
 • В стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа

6. За ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, в срок до 10.07.2019 г. подаване на следните документи:

 • Заявление за кандидатстване с посочено желание
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
 • Документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите
 • В стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа

Работно време на стая №2:

 • от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г., включително, от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа

 • от 10.06.2019 г. до 11.06.2019 г., включително, от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа
  на 12.06.2019 г. от 09:00 до 13:00 часа
  на 18.06.2019 г., на 20.06.2019 г. и на 21.06.2019 г., от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа


Резултати от "Откриване на млади таланти" – 2019 г.

по азбучен ред

 

по точки

Заявления за участие в състезанието "Откриване на млади таланти" – 2019г., се приемат в стая №2 в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ №61 (вход откъм бул. "Васил Левски").

Заявление се подава само от законен представител на ученика.

Съветваме Ви предварително да изтеглите документа за записване и да го попълните. Ако не го направите предварително, имате възможност да го сторите на място в стая №2 в СМГ.

Заявление за записване


Вътрешни правила за прием на ученици в V клас на уч. 2019/2020 г.

*Класирането на кандидатите се прави единствено по време на кампанията по прием в края на месец юни. СМГ не носи отговорност и не гарантира за коректността на подобни класирания, които са публикувани в други сайтове, различни от официалния ни сайт.

При участие в приема за V клас на учебната 2019/2020 година в СМГ "Паисий Хилендарски" учениците ще бъдат класирани (основно) на база резултати от:

 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас;
 • Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас;
 • Олимпиада по математика – областен кръг.

Регламенти на националните състезания и олимпиада може да видите по-долу (директен линк към сайта на МОН), както следва:


С цел откриване и развитие на математическия талант възможно най-рано, СМГ приема ученици след завършен IV клас. Това се осъществява въз основа на резултатите им от определени математически състезания и олимпиада и от организираното от СМГ и МОН национално математическо състезание „Откриване на млади таланти”.