Правилник за организацията на обучението, възпитанието и труда в СМГ „Паисий Хилендарски“ във връзка с насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19
Прочети още
Правилник за устройството и дейността на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" за учебната 2020-2021 година
Прочети още
Етичен кодекс на училищната общност при Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" за учебната 2020-2021 година
Прочети още
Стратегия за развитие на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" за следващите четири години и план за действие и финансиране. За периода от 2016-2017 учебна година до 2020-2021 учебна година.
Прочети още
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Правилник за вътрешния трудов ред в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
План за въвеждане на мерки за противодействие на тероризма в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Устав на Ученическия съвет към Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Заявление и Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още