С цел откриване и развитие на математическия талант възможно най-рано, СМГ приема ученици след завършен IV клас. Това се осъществява въз основа на резултатите им от определени математически състезания и олимпиада, организирани и провеждани от МОН и СМГ.

Прием в V клас за 2021-2022 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

В СМГ "Паисий Хилендарски" са записани бъдещи петокласници за всичките 156 места и с това дейностите по осъществяването на държавния план-прием приключват.

Ръководството на СМГ поздравява всички новоприети ученици и им пожелава много незабравими мигове, редица успехи и победи и безброй усмивки в нашето училище!

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че има 12 (дванайсет) незаети места за кандидати в СМГ за V клас на учебната 2021/2022 година.

Публикуваме Първо класиране на учениците, кандидатстващи в СМГ за V клас на учебната 2021/2022 [за да видите класирането натиснете тук].
*В най-дясната колона може да видите езика, който съответният ученик ще изучава.


Срок за записване на приетите на Първо класиране: на 08.07.2021 г. и на 09.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа.

Комисията за прием на документи работи в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна".

Ученикът губи мястото си в СМГ, ако за него не бъдат подадени документи за записване в съответния срок.


При записване на приетите на Първо класиране е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ *  [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2021/2022 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2021 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

За записване на близнаци, когато единият е приет на Първо класиране по общия ред – до 13.07.2021 г. (в стая "Секретариат" на СМГ, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа) е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • ОРИГИНАЛ на актове за раждане на близнаците – само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Заявление за кандидатстване с посочено желание, Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ *  [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2021/2022 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2020 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

Таблицата с точките е актуална към 23:59 часа в събота, 03 юли 2021 година.

Таблицата ще бъде обновена преди 8:00 часа в понеделник, 05 юли 2021 година.

Таблицата с точките е актуална към 23:59 часа в неделя, 04 юли 2021 година.

За видите таблицата [натиснете тук]

 1. Ако считате, че има некоректно отразени точки, пишете ни на priem@smg.bg и ще Ви уведомим дали има основание за корекция на таблицата.
 2. Ако има основание за корекция в таблицата, трябва да подадете заявление до 12:00 часà на 07.07.2021 г. в стая "Секретариат" в СМГ.
 1. Подаване на документи за участие в приема:
 2. Публикуване в сайта на СМГ на проектотаблица с точките на учениците от състезанията и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ:
  • до 06.07.2021 г.
 3. Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава):
  • до 12:00 часа на 07.07.2021 г;
  • в стая "Секретариат" в СМГ.
 4. Класиране на ученици за записване в V клас в СМГ и Записване на приетите ученици (съгласно график, утвърден със Заповед на Министерство на образованието и науката №РД09-778/25.03.2021 г), както следва:
  • оповестяване на Първо класиране: на 07.07.2021 г. след 17:30 часа;
  • записване приетите на Първо класиране с оригинала на  удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и оригинал на служебните бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН: на 08.07.2021 г. и на 09.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна";
  • оповестяване на сайта на училището броя на незаетите места: на 09.07.2021 г. след 17:30 часа;
  • уведомяване следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места (Второ класиране): до 12.07.2021 г.;
  • записване следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и оригинал на служебните бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН: на 13.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа  в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна".
 5. За близнаци в паралелката, в която единият е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • само за ученици от друга област –резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование, съответно служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави;
  • актове за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 13.07.2021 г. в стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.
 6. За ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  • документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 13.07.2021 г. в стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Готови са Вътрешните правила за осъществяване на държавен план-прием на ученици в V клас на 2021-2022 учебна година.

Можете да се запознаете с тях като натиснете тук [натиснете].

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ реши следните състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките на учебната 2020-2021 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2021-2022 учебна година:

 1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (15.05.2021 г.);
 2. Областен кръг на олимпиадата по математика (13.02. 2021 г., 9:00 ч.);
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (27.03.2021 г, 08.05.2021 г., променена дата със заповед на МОН);
 4. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (18.03.2021 г., 12.00 ч.).

*Забележки:

 • Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят и публикуват допълнително.
 • Датите за провеждане се определят от министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН, тук или тук.

НОВИНИ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 4. КЛАС

Записани са всички бъдещи ученици в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2021-2022 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици, В СМГ „Паисий Хилендарски“ са записани бъдещи петокласници за всичките 156 места и с това дейностите […]

Има незаети места за прием на ученици в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2021-2022 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици, Уведомяваме Ви, че има 12 (дванайсет) незаети места за кандидати в СМГ за V клас на […]

Първо класиране на приетите в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2021/2022 учебна година

Публикуваме Първо класиране на учениците, кандидатстващи в СМГ за V клас на учебната 2021/2022 [за да видите класирането натиснете тук]. […]

Изминали години

Архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 5. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, може да видите като натиснете тук.