На тази страница може да намерите архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 5. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Прием в V клас за 2021-2022 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

В СМГ "Паисий Хилендарски" са записани бъдещи петокласници за всичките 156 места и с това дейностите по осъществяването на държавния план-прием приключват.

Ръководството на СМГ поздравява всички новоприети ученици и им пожелава много незабравими мигове, редица успехи и победи и безброй усмивки в нашето училище!

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че има 12 (дванайсет) незаети места за кандидати в СМГ за V клас на учебната 2021/2022 година.

Публикуваме Първо класиране на учениците, кандидатстващи в СМГ за V клас на учебната 2021/2022 [за да видите класирането натиснете тук].
*В най-дясната колона може да видите езика, който съответният ученик ще изучава.


Срок за записване на приетите на Първо класиране: на 08.07.2021 г. и на 09.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа.

Комисията за прием на документи работи в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна".

Ученикът губи мястото си в СМГ, ако за него не бъдат подадени документи за записване в съответния срок.


При записване на приетите на Първо класиране е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ *  [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2021/2022 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2021 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

За записване на близнаци, когато единият е приет на Първо класиране по общия ред – до 13.07.2021 г. (в стая "Секретариат" на СМГ, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа) е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • ОРИГИНАЛ на актове за раждане на близнаците – само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Заявление за кандидатстване с посочено желание, Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ *  [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2021/2022 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2020 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

Таблицата с точките е актуална към 23:59 часа в събота, 03 юли 2021 година.

Таблицата ще бъде обновена преди 8:00 часа в понеделник, 05 юли 2021 година.

Таблицата с точките е актуална към 23:59 часа в неделя, 04 юли 2021 година.

За видите таблицата [натиснете тук]

 1. Ако считате, че има некоректно отразени точки, пишете ни на priem@smg.bg и ще Ви уведомим дали има основание за корекция на таблицата.
 2. Ако има основание за корекция в таблицата, трябва да подадете заявление до 12:00 часà на 07.07.2021 г. в стая "Секретариат" в СМГ.
 1. Подаване на документи за участие в приема:
 2. Публикуване в сайта на СМГ на проектотаблица с точките на учениците от състезанията и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ:
  • до 06.07.2021 г.
 3. Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава):
  • до 12:00 часа на 07.07.2021 г;
  • в стая "Секретариат" в СМГ.
 4. Класиране на ученици за записване в V клас в СМГ и Записване на приетите ученици (съгласно график, утвърден със Заповед на Министерство на образованието и науката №РД09-778/25.03.2021 г), както следва:
  • оповестяване на Първо класиране: на 07.07.2021 г. след 17:30 часа;
  • записване приетите на Първо класиране с оригинала на  удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и оригинал на служебните бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН: на 08.07.2021 г. и на 09.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна";
  • оповестяване на сайта на училището броя на незаетите места: на 09.07.2021 г. след 17:30 часа;
  • уведомяване следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места (Второ класиране): до 12.07.2021 г.;
  • записване следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и оригинал на служебните бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН: на 13.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа  в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна".
 5. За близнаци в паралелката, в която единият е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • само за ученици от друга област –резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование, съответно служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави;
  • актове за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 13.07.2021 г. в стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.
 6. За ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  • документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 13.07.2021 г. в стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Готови са Вътрешните правила за осъществяване на държавен план-прием на ученици в V клас на 2021-2022 учебна година.

Можете да се запознаете с тях като натиснете тук [натиснете].

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ реши следните състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките на учебната 2020-2021 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2021-2022 учебна година:

 1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (15.05.2021 г.);
 2. Областен кръг на олимпиадата по математика (13.02. 2021 г., 9:00 ч.);
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (27.03.2021 г, 08.05.2021 г., променена дата със заповед на МОН);
 4. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (18.03.2021 г., 12.00 ч.).

*Забележки:

 • Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят и публикуват допълнително.
 • Датите за провеждане се определят от министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН, тук или тук.

Прием в V клас за 2020-2021 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Публикуваме на Вашето внимание списъци с разпределението на учениците от V клас по паралелки за 2020/2021 учебна година [за изтегляне натиснете тук].

Каним родителите на тези ученици на първа родителска среща на 08.09.2020 година (вторник) от 18:00 часа в сградата на СМГ "Паисий Хилендарски" на ул. "Искър" №61.

Публикуваме разпределение на класните стаи на паралелките в пети клас:

  Клас Класен ръководител Класна стая
Va Илиана Цветкова 203
Бойка Узунова 204
Надежда Буюклиева 205
Ана Илиева 206
Христина Стоянова 212
Пенка Пешева-Харизанова 213

 

Уведомяваме следващите по низходящ ред ученици (в класирането) за следното:

 • срок за записване: на 23.07.2020 г. от 08:00 до 17:30 часа;
 • комисията за прием на документи работи в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна";
 • ученикът губи мястото си в СМГ, ако за него не бъдат подадени документи за записване в съответния срок.

В рамките на понеделник – 20.07.2020 година – комисията по прием ще се свърже по телефон с родителите на следващите по низходящ ред ученици.


При записване е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ * [за изтегляне натиснете тук];

*За учебната 2020/2021 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
всеки ученик може да избере максимум до две школи;
за всяка школа се попълва отделно заявление;
участието в школите не е задължително
.

 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2020 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

За записване на близнаци, когато единият е приет на Първо класиране по общия ред – от 15.07.2020 г. до 28.07.2020 г. в стая "Секретариат" на СМГ (всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа) е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • ОРИГИНАЛ на актове за раждане на близнаците – само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
 • заявление за кандидатстване с посочено желание [за изтегляне натиснете тук];
 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ * [за изтегляне натиснете тук];

*За учебната 2020/2021 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
всеки ученик може да избере максимум до две школи;
за всяка школа се попълва отделно заявление;
участието в школите не е задължително
.

 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2020 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

С гpaфикa на всички дейности по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за 2020/2021 учебна година може да се запознаете в страницата "Прием след 4. клас" [натиснете тук].

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че има 11 (единайсет) незаети места за кандидати в СМГ за V клас на учебната 2020/2021 година.

Публикуваме Първо класиране на учениците, кандидатстващи в СМГ за V клас на учебната 2020/2021 [за да видите класирането натиснете тук].
*В най-дясната колона може да видите езика, който съответният ученик ще изучава.


Срок за записване на приетите на Първо класиране: на 15.07.2020 г. и на 17.07.2020 г., от 08:00 до 17:30 часа.

Комисията за прием на документи работи в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна".

Ученикът губи мястото си в СМГ, ако за него не бъдат подадени документи за записване в съответния срок.


При записване на приетите на Първо класиране е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ *  [за изтегляне натиснете тук];

*За учебната 2020/2021 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
всеки ученик може да избере максимум до две школи;
за всяка школа се попълва отделно заявление;
участието в школите не е задължително
.

 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2020 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

За записване на близнаци, когато единият е приет на Първо класиране по общия ред –  от 15.07.2020 г. до 28.07.2020 г. в стая "Секретариат" на СМГ (всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа) е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • ОРИГИНАЛ на актове за раждане на близнаците – само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
 • заявление за кандидатстване с посочено желание [за изтегляне натиснете тук];
 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ *  [за изтегляне натиснете тук];

*За учебната 2020/2021 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
всеки ученик може да избере максимум до две школи;
за всяка школа се попълва отделно заявление;
участието в школите не е задължително
.

 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2020 година);
 • само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ОРИГИНАЛ на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

Таблицата с точките е актуална към 17:30 часа в петък, 10.юли.2020 година.

Таблицата с точките е актуална към 17:30 часа в сряда, 08.юли.2020 година.

За видите таблицата [натиснете тук]

Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава):

 • до 13.07.2020 г., включително, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа;
 • по електронна поща до priem@smg.bg;
 • в стая "Секретариат" в СМГ.
 1. Подаване на документи за участие в приема:
 2. Публикуване в сайта на СМГ на проектотаблица с точките на състезателите от състезание "Математика за всеки" и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ:
  • до 12.07.2020 г.
 3. Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава):
  • до 13.07.2020 г., включително, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа;
  • по електронна поща до priem@smg.bg;
  • в стая "Секретариат" в СМГ.
 4. Класиране на ученици за записване в V клас в СМГ и Записване на приетите ученици (съгласно график, утвърден със Заповед на Министерство на образованието и науката №РД09-1290/05.06.2020 г), както следва:
  • оповестяване на Първо класиране: на 14.07.2020 г. след 17:30 часа;
  • записване приетите на Първо класиране с оригинала на  удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и  оригинал на служебните бележки с резултати от състезание "Математика за всеки" и/или олимпиадата: на 15.07.2020 г. и на 17.07.2020 г., от 08:00 до 17:30 часа  в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. Чумерна;
  • оповестяване на сайта на училището броя на незаетите места: на 17.07.2020 г. след 17:30 часа;
  • уведомяване следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места (Второ класиране): до 21.07.2020 г.;
  • записване следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и  оригинал на служебните бележки с резултати от състезание "Математика за всеки" и/или олимпиадата: на 23.07.2020 г., от 08:00 до 17:30 часа  в стая "Всекидневна" в СМГ.
 5. За близнаци в паралелката, в която единият е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • само за ученици от друга област –служебна бележка с резултати от състезание "Математика за всеки" и/или олимпиадата;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование, съответно служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави;
  • актове за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 28.07.2020 г. в стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа.
 6. За ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  • документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 28.07.2020 г. в стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа.

Допълнения и изменения с решение на Педагогическия съвет от 14 май 2020 година:

Във връзка с промените в Наредба №11 и Наредба №10, които бяха обнародвани в Държавен вестник на 13.05.2020 година, Ви информираме, че Педагогическият съвет на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ прие актуализирани Вътрешни правила за прием на ученици в V клас за 2020/2021 учебна година.

Може да се запознаете с актуализираните правила като натиснете тук.


Отменени с решение на Педагогическия съвет от 14 май 2020 година:

Готови са Вътрешните правила за осъществяване на държавен план-прием на ученици в V клас на 2020-2021 учебна година.

Можете да се запознаете с тях като натиснете тук.

 

Заповед на началника на РУО – София-град за утвърждаване на план-приема: 6 паралелки по 26 ученици, общо 156 ученици.

Заповед №РД01-195/30.04.2020 година – натиснете тук.

Допълнения и изменения с решение на Педагогическия съвет от 14 май 2020 година:

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ реши следните състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките на учебната 2019-2020 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2020-2021 учебна година:

 1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (28.06.2020 г.);
 2. Областен кръг на олимпиадата по математика (проведен).

Отменени с решение на Педагогическия съвет от 14 май 2020 година:

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ реши следните състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките на учебната 2019-2020 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2020-2021 учебна година:

 1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ (09.05.2020 г.);
 2. Областен кръг на олимпиадата по математика (01.02. 2020 г., 9:00 ч.);
 3. Пролетни математически състезания, за IV клас (28.03.2020 г.);
 4. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (19.03.2020 г., 12.00 ч.).

*Забележка: Датите за провеждане се определят от министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН, тук.

Прием в 5. клас за 2019-2020 учебна година

Заявления за участие в състезанието "Откриване на млади таланти" – 2019г., се приемат в стая №2 в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ №61 (вход откъм бул. "Васил Левски").

Заявление се подава само от законен представител на ученика.

Работно време на стая №2:

 • от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 17:00 часа
 • от 23.04.2019 г. до 25.04.2019 г.
  на 30.04.2019 г.
  от 02.05.2019 г. до 03.05.2019 г.
  от 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
  от 13.05.2019 г. до 15.05.2019 г.

Съветваме Ви предварително да изтеглите документа за записване и да го попълните. Ако не го направите предварително, имате възможност да го сторите на място в стая №2 в СМГ.

Уважаеми родители и ученици,

Разпределение на участниците в математическото състезание „Откриване на млади таланти“ 2019 г., което ще се проведе на 18.05.2019 г. /събота/ в СМГ „Паисий Хилендарски“ и в 112. ОУ „Стоян Заимов“ може да видите по-долу.

Участниците в състезанието трябва да се явят в съответното училище, в което са разпределени преди 8:30 ч. Допускането ще става след проверка на документ за самоличност – ученическа лична карта, ученическа книжка (бележник), международен паспорт.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТУК

по точки

Състезателната работа на ученик може да бъде разгледана само от участника и/или родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. За целта трябва да бъде представена ученическа лична книжка (бележник) на ученика и родителят да се легитимира. Графикът за показване е следният:

 • на 30.05.19 г. от 12:00 часà до 18:00 часà;
 • на 31.05.19 г. от 8:00 часà до 12:00 часà.

Награждаването на първите 12 участника в ОМТ е на 03.06.19 г. от 12:30 часà.

Служебна бележка с резултата на ученик, ако същият ще кандидатства в друга област, може да получите в стая №2 в СМГ съгласно работно време в страницата "Прием след 4. клас".


Още информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите в страницата "Прием след 4. клас".

Представяме Ви документите, които са необходими за участие в приема след IV (4.) клас за учебна 2019-2020 година, като Ви съветваме да ги изтеглите и попълните предварително (документите може да изтеглите от страницата "Прием след 4. клас" или да получите на място в Стая 2 в СМГ):

> Заявление-1 (по образец);

> Заявление-2 и Декларация (по образец);

> копие на удостоверението за завършен начален етап
или за учениците от училища на чужди държави – съответната служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

> само за ученици от друга област – копия от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, участващи в приема.


Работното време на Стая 2 и друга информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите страницата "Прием след 4. клас".

Може да проверите точките на състезателите от математическите състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ в страницата "Прием след 4. клас".

Ако има основание за корекция в таблицата, може да подадете заявление (свободен текст) както следва:

 • от 10.06.2019 г. до 11.06.2019 г., включително, от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа;
 • на 12.06.2019 г. от 09:00 до 13:00 часа;
 • в Стая "Секретариат" в СМГ.

Още информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите в страницата "Прием след 4. клас".

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Информация за окончателното разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица в страницата "Прием след 4. клас".


Има едно освободено място.

Уведомяваме следващия по низходящ ред ученик (в класирането), че записването е в стая "Секретариат" от 9:00 до 16:00 часа.

Необходими документи:

 • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
 • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Скъпи ученици, уважаеми родители,

След второ класиране в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" са записани 156 бъдещи петокласници и с това дейностите по осъществяването на план-приема приключват.

Ръководството на СМГ поздравява всички новоприети ученици и им пожелава много незабравими мигове, редица успехи и победи и безброй усмивки в нашето училище!

Информация за окончателното класиране и разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица.

Окончателно разпределение по езици


Има седем незаети места.

Уведомяваме следващите по низходящ ред ученици (в класирането), че трябва за се запишат до 26.06.2019 г., от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. "Васил Левски").

Необходими документи:

 • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
 • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Протокол за класиране

*В най-дясната колона може да видите езика, който съответният ученик ще изучава.

Записване на приетите на Първо класиране – необходими документи:

 • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
 • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Срок за записване приетите на Първо класиране: на 18.06.2019 г., на 20.06.2019 г. и на 21.06.2019 г., в стая №2 от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа.


Още информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите страницата "Прием след 4. клас".

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ има свободно място за преместване на ученик/-чка в V клас с изучаване на английски език.

Заявление по образец можете да подадете всеки работен ден от 9 до 13 декември 2019 година в стая Секретариат от 09.00 до 17.00 часа.

Повече подробности за процедурата можете да видите в приложената заповед и приложението към нея.

Ще Ви очакваме!

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че е готово класирането за заемане на свободното място в V клас на 2019-2020 учебна година. Приет е ученик с входящ номер на заявлението №2992, който има бал 805,511 точки. Ще очакваме приетия ученик и неговите родители за записване на 18 и 19 декември от 09.00 до 17.00 часа в стая Секретариат.

Пожелаваме успешна учебна година на всички останали ученици

Прием в 5. клас за 2018-2019 учебна година

Уважаеми родители,

Документите за участие в приема се подават само от законен представител на ученика съгласно утвърдения график.

При записване за участие в държавен план-прием след завършен IV клас необходимите документи са:

 • Заявление за участие в приема /по образец/
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 • Копие на служебните бележки за резултатите от олимпиадата и състезанията в областта на математиката
 • Заявление за изучаване на чужд език /по образец/
 • Документи доказващи правото на ученик по чл. 77 – близнаци или починали родители

  .

Напомняме Ви, че 06 юни 2018 г. е последният възможен ден за записване за математическото състезание "Откриване на млади таланти" 2018г. за ученици от IV клас.

Участието на ученик в математическо състезание "Откриване на млади таланти"2018 НЕ означава, че ученикът кандидатства в СМГ "Паисий Хилендарски".

Информация относно процедурата по кандидатстване може да видите тук.

Проеоктотаблица с точките на състезателите от математическите състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и приемането на ученици, може да видите тук.

Ако има основание за това, може да подадете заявление за корекция в таблицата съгласно утвърдения график.

Класиране на учениците за прием след IV клас може да видите както следва:

Необходими документи за записване на ученици от V клас:

 1. Заявление по образец;
 2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;
 3. Удостоверение за преместване;
 4. Информационна карта;
 5. Заявление /по образец/ за участие в ИУЧ (избираеми учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране; ФУЧ (факултативни учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране и Спортни дейности – мини волейбол за учебната 2018/2019 г.;
 6. Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус, издадена от личния лекар на ученика;
 7. Декларация за съгласие за участие в националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Школите, които се организират в СМГ са по следните предмети:
 • Математика
 • Информатика
 • Математическа лингвистика
 • Астрономия
  (Изборът им е по желание, като е препоръчително да се запишат максимум по 2 школи на ученик).

  Напомняме, че приемането на документи за новоприетите ученици ще бъде по следния график:

  • вторник - четвъртък - от 9:00 до 13:00 ч. и от 13:30 до 17:30 ч. в Стая 2 на СМГ.

Има осем незаети места след изтичане срока за записване на приетите от Първо класиране.

Уведомяваме следващите осем ученици, участвали в класиране за прием след IV клас, че могат да се запишат (съгласно утвърдения график) само на 02 юли 2018г. от 9:00 до 13:00 часà и от 13:30 до 17:30 часà в Стая 2 на СМГ.

Това са учениците на място от №157 (Светослав Вл Ив) до №164 (Димитър Ат Ст), включително.

Необходими документи за записване на ученици:

 1. Заявление по образец;
 2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;
 3. Удостоверение за преместване;
 4. Информационна карта;
 5. Заявление /по образец/ за участие в ИУЧ (избираеми учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране; ФУЧ (факултативни учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране и Спортни дейности – мини волейбол за учебната 2018/2019 г.;
 6. Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус, издадена от личния лекар на ученика;
 7. Декларация за съгласие за участие в националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Школите, които се организират в СМГ са по следните предмети:
 • Математика
 • Информатика
 • Математическа лингвистика
 • Астрономия
 • (Изборът им е по желание, като е препоръчително да се запишат максимум по 2 школи на ученик).

Има шест свободни места за приема след IV клас.

Отново всички неприети на предно класиране трябва да подават документи, за да участват в Трето класиране, без изключение!

Документите за участие в приема се подават (само от законен представител на ученика) на 04 и 05 юли 2018г. от 9:00 до 13:00 часà и от 13:30 до 17:30 часà в Стая 2 на СМГ, съгласно утвърдения график.

При записване за участие в Трето класиране на държавен план-прием след завършен IV клас необходимите документи са:

Необходими документи за записване на приетите ученици (с пореден номер от 151 до 156, включително):

 1. Заявление по образец;
 2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;
 3. Удостоверение за преместване;
 4. Информационна карта;
 5. Заявление /по образец/ за участие в ИУЧ (избираеми учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране; ФУЧ (факултативни учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране и Спортни дейности – мини волейбол за учебната 2018/2019 г.;
 6. Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус, издадена от личния лекар на ученика;
 7. Декларация за съгласие за участие в националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Школите, които се организират в СМГ са по следните предмети:
 • Математика
 • Информатика
 • Математическа лингвистика
 • Астрономия
  (Изборът им е по желание, като е препоръчително да се запишат максимум по 2 школи на ученик).

  Напомняме, че приемането на документи за новоприетите ученици ще бъде по следния график:

  • на 09 и 10 юли от 9:00 до 13:00 ч. и от 13:30 до 17:30 ч. в Стая 2 на СМГ.