ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ДО Д-Р АНТОАН ТОНЕВ –
ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

УВАЖАЕМИ Д-Р ТОНЕВ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

На 23.02.2024 г. от 18:00 ч. ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, при следния дневен ред:

  1. Приемане на окончателния вариант на Стратегия за развитие на СМГ „Паисий Хилендарски” и план за действие и финансиране за периода от 2021-2022 учебна година до 2025-2026 учебна година.
  2. Отчет на Директора за изпълнение на бюджета на СМГ „Паисий Хилендарски” за 2023 г.;
  3. Даване на становище за разпределение на бюджета за календарната 2024 г. по дейности и размера на капиталовите разходи;
  4. Разни.

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглеждания въпрос присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се кани и директорът на училището д-р Тонев и определени от него служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглеждания въпрос. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в канцеларията на СМГ.

Моля, членовете на Обществения съвет да потвърдят в срок до пет работни дни участието си в заседанието на Г-н Х. Недялков на e-mail h.nedyalkov@gmail.com

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище по точките от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 22.02.2024 г. в канцеларията на училището, като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция на училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

 

Председател на Обществения съвет
към СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА
ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Христофор Недялков