Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание гpaфик на дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен VII клас. И през тази година дейностите по кандидатстването се реализират изцяло онлайн чрез портала priem.mon.bg

Записването на приетите ученици в СМГ „Паисий Хилендарски“ ще става по следния начин:

Комисията за прием на документи работи в стая №2 с вход откъм бул. „Васил Левски“ от 08:00 до 17:30 часа в следните периоди:

  • записване след първо класиране: 14 – 16 юли 2021 година;
  • записване след второ класиране: 21 – 22 юли 2021 година;
  • записване след трето класиране: 30 юли 2021 година.

При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

  • попълнено заявление (по образец);
  • попълнена информационна карта (по образец);
  • попълнено заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ (по образец);
  • попълнена декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец);
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
  • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да се представи в срок до 01.09.2021 година).
НЕМСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Пакет документи за записване в 8 клас – НЕ Пакет документи за записване в 8 клас – АЕ
Заявление – ИУЧ, ФУЧ, ФВС – ИИЧЕ – НЕ – 8 клас Заявление – ИУЧ, ФУЧ, ФВС – РИЧЕ – АЕ – 8 клас