Преместване и/или приемане на ученици

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Повече прочети тук
Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
Повече прочети тук
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
Повече прочети тук
Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием
Повече прочети тук

Издаване на документи

Издаване на диплома за средно образование
Повече прочети тук
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Повече прочети тук
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Повече прочети тук
Издаване на дубликат на свидетелство / диплома / удостоверение
Повече прочети тук
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Повече прочети тук
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Повече прочети тук
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Повече прочети тук
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Повече прочети тук
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Повече прочети тук
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Повече прочети тук
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Повече прочети тук
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от 2021/2022 учебна година)
Повече прочети тук