Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че има 1 (едно) свободно място за прием на ученик в шести клас в паралелка с изучаване на немски език за учебната 2021/2022 година. Кандидатстването за свободното място се осъществява на база на състезателния бал на учениците при осъществяване на държавен план-прием за 5. клас на 2020-2021 учебна година.

Право на участие в приема има всеки ученик, който:

  • участвал е във включените през 2019-2020 учебна година в календара на МОН математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ и/или областен кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Ксерокопие на удостоверението за начален етап на основно образование или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ксерокопие на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
  2. Само за ученици, които през 2019-2020 учебна година не са се явявали в София-град – ксерокопие на служебна бележка с резултатите на ученика от проведени през 2019-2020 учебна година областен кръг на олимпиадата по математика и/или състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин;
  3. Заявление до Директора за записване в VI клас за учебната 2021/2022 година (в свободна форма).

Краен срок за подаване на документи:

  • до 12.10.2021 година, като документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на СМГ от 09:00 до 17:00 часа.

Пожелаваме успех на всички кандидати!