Условия и ред за пропускане и престой на служители, ученици, граждани и превозни средства
Прочети още
План-програма за безопасност на движението по пътищата за 2021 година в СМГ „Паисий Хилендарски“
Прочети още
Годишен план за работата на училищния екип в СМГ „Паисий Хилендарски“
Прочети още
Правилник за устройството и дейността на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Етичен кодекс на училищната общност при Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Стратегия за развитие на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" за четири години и план за действие и финансиране. За периода от 2021-2022 учебна година до 2024-2025 учебна година.
Прочети още
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Правилник за вътрешния трудов ред в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022-2023 г.
Прочети още
Вътрешни правила за повишаване на качеството на образованието в СМГ „Паисий Хилендарски“
Прочети още
План за квалификационната дейност в СМГ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2022/2023 година
Прочети още
План за въвеждане на мерки за противодействие на тероризма в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Устав на Ученическия съвет към Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Заявление и Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"
Прочети още
Правилник за видеонаблюдението и за защита на личните данни при видеонаблюдение в СМГ „Паисий Хилендарски“
Прочети още
Правила за работа в електронна среда в СМГ „Паисий Хилендарски“ през учебната 2022/2023 година в условията на COVID-19
Прочети още
Правилник за организацията на обучението, възпитанието и труда в СМГ „Паисий Хилендарски“ във връзка с насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19
Прочети още