Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Петък, 10.07.2020 година, е последен ден за подаване на заявление за участие в приема на ученици в V клас на СМГ за 2020-2021 учебна година, като това може да направите:

Заявления, подадени след 17:30 часа на 10.07.2020 година, не се приемат, като ученикът не се допуска до участие в приема.

Необходимо е да приготвите следните документи:

  1. образец на Заявление за участие в приема за V клас за учебната 2020/2021 година – на хартиен носител собственоръчно попълнете, поставете дата и подпишете заявлението [за изтегляне натиснете тук];
  2. образец на Заявление за избор на чужд език и Декларация за информирано съгласие – на хартиен носител собственоръчно попълнете, поставете дата и подпишете и двата документа [за изтегляне натиснете тук];
  3. удостоверение за завършен начален етап – (двете страни на документа)
    или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
  4. само за ученици, които НЕ са от София-град или НЕ са се явявали в София-град – служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

Всяко заявление и декларация се попълва по образец, датира и подписва задължително от родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика.