Уважаеми родители,

Документи за участие в приема на ученици в V клас на СМГ за 2021-2022 учебна година може да подавате:

Препоръчително е документите да се подават по електронен път.

Необходимо е да приготвите следните документи:

  1. образец на Заявление за участие в приема за V клас за учебната 2021/2022 година – на хартиен носител собственоръчно попълнете, поставете дата и подпишете заявлението [за изтегляне натиснете тук];
  2. образец на Заявление за избор на чужд език и Декларация за информирано съгласие – на хартиен носител собственоръчно попълнете, поставете дата и подпишете и двата документа [за изтегляне натиснете тук];
  3. удостоверение за завършен начален етап – (двете страни на дипломата, задължително е резултатите от НВО да са отразени в проценти от 0 до 100, а не в точки от 0 до 50)
    или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
  4. само за ученици, които НЕ са от София-град или НЕ са се явявали в София-град – копие на служебни бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН, издадена от директора на съответното училище-домакин [по образец].

Всяко заявление и декларация се попълва по образец, датира и подписва задължително от родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика.

*Удостоверение за завършен начален етап – трябва да бъдат сканирани и двете страници.


Публикуван е гpaфик на всички дейности по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2022/2023 учебна година.

С гpaфикa може да се запознаете в страницата „Прием след 4. клас“ [натиснете тук].