4 (ЧЕТИРИ) СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПАРАЛЕЛКИ

в СМГ "Паисий Хилендарски" по план-прием за София-град за 2024/2025 уч.г.
Код Профил/Професия Чужд език Балообразуване Срок и форма
2275 Математически английски 6.M+(P+1,5.L)/2,5+N+D дневна

• M – трансформирани точки на кандидата от математическо състезание за ученици от IV клас "Математика за всеки";
• P – трансформирани точки на кандидата от Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас;
• L – трансформирани точки на кандидата от областен кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас;
• N – резултата на ученика от националното външно оценяване по математика;
• D – средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 1. Балообразуването се извършва по формулите, които са приети във Вътрешните правила за държавен план-прием на СМГ, оповестени в началото на учебната 2023/2024 година.
 2. Трансформираните точки за изчисление на бала се изчисляват като се взимат под внимание параметрите Rmax и/или Rmin за СМГ.

За настоящата кампания показателите за СМГ са следните:

 • Областен кръг на Олимпиада по математика за IV клас: Rmin=1, Rmax=21.
 • Състезание „Математика за всеки“: Rmin=2,50, Rmax=40.
 • Пролетно математическо състезание: Rmin=0, Rmax=49

Необходими документи

преди да заявите своето желание синът/дъщеря Ви да участва в Трети етап от приема на ученици в V клас на СМГ за 2024-2025 учебна година

Необходимо е да приготвите следните документи:

 1. служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО, която сте получили от училището на ученика;
 2. ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап на образование (диплома)
  или
  (само за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2) ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 3. образец на Заявление за участие в приема с Декларация по смисъла на чл.12, ал.(2) от ЗПУО.

Всяко заявление и декларация се попълват задължително от родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, по смисъла на чл.12, ал.(2) от Закон за предучилищното и училищното образование.

График на дейностите

за участие в Трети етап от приема на ученици в V клас на СМГ за 2024-2025 учебна година
 1. Подаване на Заявление за участие в приема с Декларация по смисъла на чл.12, ал.(2) от ЗПУО, и на ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап на образование или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:
  • на 11.07.2024 г. /четвъртък/ от 8:30 ч. до 17:00 ч. в стая „Секретариат“ на СМГ с вход откъм ул. "Чумерна"
   и
  • на 12.07.2024 г. /петък/ от 8:30 ч. до 15:00 ч. в стая „Секретариат“ на СМГ с вход откъм ул. "Чумерна".
 2. Класиране на учениците, подали заявления за участие в трети етап на класиране:
  • на 12.07.2024 г. /петък/ след 18:00 ч. на сайта на СМГ.
 3. Записване на учениците, класирани на трети етап:
  • на 15.07.2024 г. /понеделник/ от 8:30 ч. до 16:00 ч. в стая „Секретариат“ на СМГ с вход откъм ул. "Чумерна".
 4. При незаети места след трети етап на класиране:
  • Уведомяват се и се записват следващите по низходящ ред в класирането ученици в зависимост от броя на останалите незаети места на трети етап от класиране: след 16:00 на 15.07.2024 г. /понеделник/.

Записване на приетите

на Трети етап от приема на ученици в V клас на СМГ за 2024-2025 учебна година

Ученикът губи мястото си,

ако за него не бъдат подадени документи за записване в съответния срок.


При записване на приетите на Трето класиране

е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Заявление за записване, Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ * [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2024/2025 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2024 г.).

За записване на близнаци,

когато единият е приет на Третоо класиране по общия ред:

Задължително е родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • ОРИГИНАЛ на актове за раждане на близнаците – само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Заявление за кандидатстване с посочено желание, Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ * [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2024/2025 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2024 година).

С гpaфикa на всички дейности по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ "Паисий Хилендарски" може да се запознаете в страницата "Прием след 4. клас" [натиснете тук].