Какво следва след първо класиране:

Как да разберете дали ученикът е приет:

Срок за записване

на приетите на Първо класиране: на 28 юни 2024 г. и на 01 юли 2024 г., от 08:00 до 17:30 ч. в стая "№2" в СМГ „Паисий Хилендарски“ с вход откъм бул. "Васил Левски".

Ученикът губи мястото си,

ако за него не бъдат подадени документи за записване в съответния срок.


При записване на приетите на Първо класиране

е задължително родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Заявление за записване, Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ * [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2024/2025 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2024 г.).

За записване на близнаци,

когато единият е приет на Първо класиране по общия ред:

Задължително е родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, или лице с изрично нотариално пълномощно да представи следните документи:

 • ОРИГИНАЛ на актове за раждане на близнаците – само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
 • на хартиен носител собственоръчно попълнени, с поставена дата и подписани пакет от документи за записване в V клас, който съдържа Заявление за кандидатстване с посочено желание, Информационна карта, Заявление за изучаване на учебни предмети като ИУЧ, ФУЧ и модул „Спорт“, Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне натиснете тук];
 • [по желание] Декларация за включване в обучение по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ * [за изтегляне натиснете тук];
  *За учебната 2024/2025 година в V клас ще има школи по математика, информатика, астрономия и математическа лингвистика, като:
  всеки ученик може да избере максимум до две школи;
  за всяка школа се попълва отделно заявление;
  участието в школите не е задължително
  .
 • ОРИГИНАЛ на удостоверение за завършен начален етап
  или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ОРИГИНАЛ на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да бъде представена и на по-късен етап в срок до 01.09.2024 година).

С гpaфикa на всички дейности по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за 2024/2025 учебна година може да се запознаете в страницата "Прием след 4. клас" [натиснете тук].


При проверка в infopriem.mon.bg на резултата от участието на Вашето дете в държавния план-прием в V клас, следва да имате предвид следното:

 1. Балообразуването е извършено по формулите, които са приети във Вътрешните правила за държавен план-прием на НПМГ и СМГ, оповестени на електронните страници на двете училища в началото на учебната 2023/2024 година.
 2. Трансформираните точки за изчисление на бала за всяко от двете училища се изчисляват като се взимат под внимание параметрите Rmax и/или Rmin за съответното училище и те не съвпадат с тези, които се виждат в електронната система.
 3. Напомняме, че след като детето Ви е прието в едно от двете училища трябва задължително да го запишете, ако сте удовлетворени от класирането.
 4. В случай че се запишете, участието в приема за Вашето дете приключва.
 5. В случай че не се запишете, губите мястото (не се запазва за втори етап).
 6. В случай че желаете да участвате във втори етап на класиране, подавате ново заявление през infopriem.mon.bg
 7. За втори етап на класиране могат да подадат заявления и ученици, които не са подавали заявление за участие в първи етап.
 8. Ако детето Ви не отговаря на условията за прием в нито едно от двете училища, подаването на заявление е безпредметно.

За настоящата кампания показателите за НПМГ са следните:

 • Областен кръг на Олимпиада по математика за IV клас –Rmax – 21 т.
 • Състезание „Математика за всеки“: Rmax – 38,50 т.
 • Пролетно математическо състезание: Rmax – 46,50 т.

За настоящата кампания показателите за СМГ са следните:

 • Областен кръг на Олимпиада по математика за IV клас – Rmin – 1 т., Rmax – 21 т.
 • Състезание „Математика за всеки“: Rmin – 2,50 т., Rmax – 40 т.
 • Пролетно математическо състезание: Rmin – 0 т., Rmax – 49 т.