Скъпи ученици,

Заявленията за отпускане на стипендии за отличен успех и на социални стипендии за първи срок на учебната 2021/2022 година ще се подават в срок от 09:00 ч. на 25.10.2021 г. до 23:59 ч. на 14.11.2021 г. по електронен път чрез акаунта на съответния ученик за MS Teams (…@smg.bg).

[НАТИСНЕТЕ ТУК за попълване на заявлението]

Ученици, които кандидатстват за социална стипендия, трябва да предоставят изискуемите документи на хартиен носител и да ги внесат в Секретариата на СМГ в срок до 14.11.2021 г. (Документите се представят еднократно. Ако вече сте ги представили и няма промяна в обстоятелствата, то тогава е достатъчно само да попълните заявлението. При наличие на промени в обстоятелствата по получаване на стипендия, следва да предоставите необходимите документи).

За стипендия за отличен успех нямат право да кандидатстват учениците, които получават общинска стипендия по силата на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Внимателно и коректно попълнете онлайн формуляра. При неспазване на крайния срок молби на ученици НЕ се разглеждат и стипендии не се отпускат. Декларираната информация за успех, отсъствия и санкции, се отнася за учебната 2020/2021 година. Отговорността за верността на данните е изцяло Ваша!

Пожелаваме успех на всички кандидати!