Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

 


Информираме Ви, че има 1 (едно) свободно място за прием на ученик в шести клас в паралелка с изучаване на немски език за учебната 2022/2023 година. Кандидатстването за свободното място ще се осъществи на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след четвърти клас.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Ксерокопие на удостоверението за начален етап на основно образование или за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2 – ксерокопие на служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
  2. Само за ученици, които не са от София-град или не са се явявали в София-град – ксерокопие на служебна бележка с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“, издадена от директора на съответното училище-домакин
  3. Заявление до Директора за записване в VI клас за учебната 2022/2023 година (в свободна форма)

 


Информираме Ви, че има 1 (едно) свободно място за прием на ученик в десети клас с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език за учебната 2022/2023 година. Кандидатстването за свободното място ще се осъществи на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Ксерокопие на свидетелството за основно образование
  2. Заявление до Директора за записване в X клас за учебната 2022/2023 година
  3. Ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика/ученичката за завършен първи срок на десети клас през учебната 2022/2023 година

 


Документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на СМГ от 09:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документи: 17.02.2023 година

Пожелаваме успех на всички кандидати!