ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ДО Д-Р АНТОАН ТОНЕВ –
ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
УВАЖАЕМИ Д-Р ТОНЕВ,

На 23.08.2023 г. от 18:00 ч. ще се проведе редовно заседание на новоизбрания Обществен съвет към СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,
при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на учебните планове за учебната 2023/2024 година, приети на заседание на Педагогическия съвет на СМГ;
  2. Разни.

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглеждания въпрос, присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се кани и директорът на училището – д-р Тонев, и определени от него служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглеждания въпрос. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в канцеларията на СМГ.

Моля, членовете на Обществения съвет да потвърдят в срок до пет работни дни участието си в заседанието на г-н Х. Недялков.

При невъзможност за присъствие, поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същият да внесе писмено становище по точките от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 21.08.2023 г. в канцеларията на училището, като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция на училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

Председател на Обществения съвет
към СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА
ГИМНАЗИЯ„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Христофор Недялков