СМГ „Паисий Хилендарски“ работи по иновативен проект “Innovative ecological methods for studying amidst nature for the secondary education level” по програмата Еразъм +, Ключова дейност 2 , „Партньорства за училищен обмен” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“.

Проектът е насочен към създаване на иновативни методологични и обучителни продукти, чрез които ние и нашите европейски партньори ще можем да обменяме добри практики. Те ще бъдат използвани от всички участници в проекта при провеждане на училища сред природата от три европейски държави – България, Чешка република, Полша.

Координатор по проекта:

  • СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София, България.

Партньорски организации:

  • Гимназия „Jakuba Škody“, гр. Пршеров, Чешка република
  • Palacky University, гр. Оломоуц, Чешка република
  • Средно училище „Marii Skłodowskiej-Curie“, гр.Катовице, Полша

Цел на проекта:

Разработване и въвеждане на иновативни методологични и обучителни продукти и електронна игра за обучение сред природата на ученици от гимназиален курс с прилагане на екологични и природоопазващи практики.  Освен това проектът цели да подпомогне учениците в усвояването на знания и ценности чрез реална и доказана практика, да създаде условия за трансфер и устойчивост на резултатите, чрез осигуряване на разпространение на качествени, отворени и достъпни методологически и обучителни инструменти. Разработените по проекта иновативна методология и учебни материали с екологични и природоопазващи елементи ще бъдат внедрени в педагогическата рамка и ще продължат да бъдат използвани от всички участници в проекта, тъй като провеждане на училища сред природата е част от традициите им, и те ще продължат да прилагат този начин на обучение.

Друг ключов фактор за постигане на устойчивост е международното сътрудничество да предлага иновативни методи, подходи и резултати за всички организации

Краткосрочен обмен на групи ученици:

Планирани са три срещи за краткосрочен обмен на ученици:

  • Чешка република – международно обучение за тестване и оценяване на новоразработените методически материали;
  • България – международно обучение с новоразработените обучителни материали;
  • Полша – международно обучение с новоразработената дигитална игра „Ескейп стая“.

Очакваното въздействие върху участниците, участващите организации, целевите групи и други заинтересовани страни:

Проектът планира да постигне мултиплициращ ефект. Основание за това е фактът, че разработването на интелектуалните резултати ще бъде от международен екип от преподаватели като всеки участник ще предложи своя добър опит, който да се надгради, така че новите методологически продукти да задоволят изискванията на поне 3 различни образователни европейски системи. Това ще гарантира, че продуктите, които ще бъдат изработени на 4 езика (английски, български, полски, чешки) са със широк спектър на приложение в европейски контекст, и позволяват гъвкавост при приложението им, което е необходима предпоставка за трансфера им и мултиплицирането на резултатите.

Като се вземе предвид липсата на такива материали за гимназиален клас в европейски мащаб, от една страна, и нарасналата осъзнатост за повече методи, които да върнат учениците в природата, и да засилят тази връзка, от друга страна, потенциала за трансфер и мултиплициране на тези материали е много висок.

Ето защо съчетанието от високо качество, трансферируемост на резултатите, отворен достъп до тях, и широкото им разпространение е предпоставка за успешното им мултиплициране и устойчиво използване. Резултатите от проекта ще продължат да се развиват и ще носят ползи за целевата група учители и ученици, всички училища в системата на средното образование в България и чужбина.