Скъпи ученици,

Срокът за подаване на Заявленията за отпускане на стипендии за отличен успех и на социални стипендии за първи срок на учебната 2021/2022 година се удължава. Учениците, които НЕ са подали своите заявления в първоначално посочения срок, имат възможността да го направят от 09:00 ч. на 18.11.2021 г. до 23:59 ч. на 19.11.2021 г. по електронен път чрез акаунта на съответния ученик за MS Teams (…@smg.bg).

[НАТИСНЕТЕ ТУК за попълване на заявлението]

Моля, вземете под внимание, че повторно удължаване на срока няма да има и документи след тази дата няма да бъдат разглеждани и обработени, независимо от посочените причини. По решение на Комисията по стипендии към СМГ учениците, подали заявление след първоначално посочения срок, ще получат стипендия в намален размер от 75% от първоначално определената сума.
Напомняме, че ученици, които кандидатстват за социална стипендия, трябва да предоставят изискуемите документи на хартиен носител и да ги внесат в Секретариата на СМГ в срок до 22.11.2021 г. (Документите се представят еднократно. Ако вече сте ги представили и няма промяна в обстоятелствата, то тогава е
достатъчно само да попълните заявлението. При наличие на промени в обстоятелствата по получаване на стипендия, следва да предоставите необходимите документи).
За стипендия за отличен успех нямат право да кандидатстват учениците, които получават общинска стипендия по силата на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
Внимателно и коректно попълнете онлайн формуляра. Декларираната информация за успех, отсъствия и санкции, се отнася за учебната 2020/2021 година.

Отговорността за верността на данните е изцяло Ваша!
Пожелаваме успех на всички кандидати!