Скъпи ученици,

Заявленията за отпускане на стипендии за отличен успех и на социални стипендии за ВТОРИ срок на учебната 2023/2024 година ще се подават в срок от 09:00 ч. на 01.04.2024 г. до 23:59 ч. на 20.04.2024 г. по електронен път чрез акаунта на съответния ученик за MS Teams (…@smg.bg).

[НАТИСНЕТЕ ТУК за попълване на заявлението]

Ученици, които кандидатстват за социална стипендия, трябва да предоставят изискуемите документи на хартиен носител и да ги внесат в Секретариата на СМГ в срок до 20.04.2024 г. (Документите се представят еднократно. Ако вече сте ги представили и няма промяна в обстоятелствата, то тогава е достатъчно само да попълните заявлението. При наличие на промени в обстоятелствата по получаване на стипендия, следва да предоставите необходимите документи).

НОВО! Учениците, които получават общинска стипендия по силата на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, могат да кандидатстват за стипендия за отличен успех, но изрично да посочат срок откога докога получават общинската стипендия (от: месец, година до: месец, година). Комисията по стипендии ще направи справка и те ще получат стипендия за успех за полагащите им се месеци, в които НЕ получават общинска стипендия.

От този учебен срок стипендиите ще се изплащат САМО по банков път. Учениците трябва да предоставят информация (IBAN) за сметка, която е на тяхно име. По тази сметка ще получават своята стипендия.

За учениците, които все още нямат дебитни карти и открити банкови сметки ние сме подготвили едно улеснение. СМГ сключи договор за сътрудничество с банка ДСК и учениците могат да получат в Секретариата на училището формуляр за откриване на сметка, който Вие трябва да попълните и да ни предадете (отново в стая Секретариат). След това ние ще придвижим по служебен път издаването на картата и единственото задължение на ученика и родителя е след като картата стане готова да отиде в определен офис на банка ДСК и да я получи. Ако учениците и техните родители предпочитат да си открият сметка в друга банка, имат пълната свобода да го направят. Ние можем да изплащаме стипендиите по сметки, открити във всяка българска банка.
Не изплащаме стипендии по сметки от приложението „Revolut“ или по банкови сметки в други държави.

Внимателно и коректно попълнете онлайн формуляра. При неспазване на крайния срок молби на ученици НЕ се разглеждат и стипендии НЕ се отпускат за съответния срок. Декларираната информация за успех, отсъствия и санкции, се отнася за ПЪРВИ срок 2023/2024 година. Отговорността за верността на данните е изцяло Ваша!

Пожелаваме успех на всички кандидати!